RECETOX EDUCATION | Chemie životního prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUChemie životního prostředí

Chemie životního prostředí

Bakalářské studium Chemie (bakalářská práce zaměřená na chemii životního prostředí)
Navazující magisterské studium Chemie životního prostředí
Doktorské studium Chemie životního prostředí
Rigorozní zkouška z Chemie životního prostředí

Bakalářské studium Chemie (bakalářská práce zaměřená na chemii životního prostředí)

Cílem obecně zaměřeného bakalářského studijního oboru Chemie je poskytnout absolventům teoretický základ ze všech základních chemických disciplín, zejména s cílem přípravy pro pokračování v navazujícím magisterském studiu chemie. Volbou studijního plánu se student specializuje a připravuje se na vybraný navazující magisterský studijní obor. Způsob přípravy studentů však počítá i s možností přímého vstupu do praxe, kde jsou po velmi krátké době schopni stejných výkonů jako absolventi profesních bakalářských oborů. Ve standardní tříleté době projde student dvěma úrovněmi přednáškových kurzů všech základních chemických disciplin provázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními. Podle svého zaměření doplní potřebný počet absolvovaných kurzů o specializované volitelné předměty z nabídky chemie anorganické, analytické, organické, makromolekulární, materiálové, fyzikální a chemie životního prostředí. V případě úmyslu pokračovat v magisterském studiu v oboru Chemie životního prostředí, volí ve 3. ročníku student předměty specializované na chemii životního prostředí a vypracovává bakalářskou práci v této tématice vedenou školiteli z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

Absolventi mají díky svým širokým znalostem z oblasti chemie, provádění běžných chemických a analyticko-chemických technik, ovládání moderní přístrojové a počítačové techniky a kvalitním odborným jazykovým schopnostem dobrou šanci nalézt široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech základního výzkumu, vývojových a provozních laboratořích podnikatelské sféry, státní správy, zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v řídících funkcích v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek v tuzemských nebo zahraničních organizacích.

zpět nahoru

Navazující magisterské studium Chemie životního prostředí

Studium připravuje absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti chemického znečištění životního prostředí a jeho důsledků. Studium obsahuje komplex předmětů zaměřených na zdroje, výskyt, vlastnosti, osud a účinky chemických látek v jednotlivých složkách ŽP. Pozornost je věnována výuce metod odběrů, zpracování a analýzy environmentálních vzorků (moderní separačními a frakcionační postupy, analytické metody umožňující stanovení chemických látek ve všech složkách prostředí ve stopových a ultrastopových množstvích). Součástí výuky jsou také předměty, jejichž obsah je komplexně zaměřen na studium transportních a transformačních procesů ovlivňujících chování chemických látek v prostředí a studium vlastností jednotlivých abiotických i biotických složek prostředí. Další předměty jsou zaměřené na vztahy mezi chemickými látkami a živými organismy – toxikologii a ekotoxikologii a další disciplíny jako je analýza rizik, technologie snižující negativní důsledky antropogenní činnosti. Studenti se také seznámí s metodami hodnocení a interpretace dat. Během studia student vypracuje diplomovou práci v problematice chemie životního prostředí zahrnující také vlastní experimentální činnost.

Absolventi jsou díky své erudici v teoretické i experimentální oblasti chemie životního prostředí plně kvalifikováni pro samostatnou tvůrčí činnost v základním i aplikovaném výzkumu v ústavech AVČR, resortním či průmyslovém výzkumu a na vysokých školách. Uplatňují se jak přímo ve státních a soukromých organizacích zabývajících se kontrolou a ochranou životního prostředí, tak v analytických laboratořích průmyslových podniků, geologickém průzkumu, v klinických laboratořích, v hygienické službě, v agrochemických a zemědělských laboratořích, v laboratořích veterinárních zařízení, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu. Jsou vybaveni pro práci na jakékoliv pozici ve výrobě, zpracování, nakládání, prodeji a likvidaci chemických látek. Jsou vybavení také pro práci v kontrole, ochraně a managementu životního prostředí. Jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

zpět nahoru

Doktorské studium Chemie životního prostředí

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v problematice chemie životního prostředí, založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oboru. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech disciplíny, které student získává absolvováním předmětů volených dle své specializace. Studium rozšiřuje znalosti o výskytu a osudu polutantů v prostředí, jejich negativních vlivech na živé organismy, hodnocení rizik jejich přítomnosti v prostředí, moderních metodách jejich analytického stanovení, moderních metodách laboratorní a terénní chemie životního prostředí a ekotoxikologie a o hodnocení a interpretace dat. Významná pozornost je věnována problematice environmentální informatiky a modelování environmentálních procesů. Hlavní součástí studia je realizace vlastní výzkumné činnosti – disertační práce včetně publikace výsledků. Základní témata disertačních prací jsou zaměřena na transportní a transformační procesy chemikálií v ŽP, na monitoring a interpretaci znečištění ŽP, na ekotoxikologii od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň ekosystémovou, na hodnocení ekologických či humánních rizik a na hodnocení dat a modelování. V rámci disertační práce se studenti kromě experimentální činnosti učí kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a o nich, stejně jako o svých výsledcích, informovat odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů. Cílem disertační práce je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech, naučit se sepisovat publikace v anglickém jazyce a své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce. Studenti získávají základní pedagogické schopnosti díky své pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia.

Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumné sféře zaměřené na chemické znečištění prostředí a jeho vlivy, při kontrole kvality složek životního prostředí, v podnikových laboratořích, na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a vědeckých laboratořích. Absolvent je flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, vyhoví jejich požadavkům na řešení úkolů.

zpět nahoru

Rigorózní zkouška z Chemie životního prostředí

Informace o rigorózním řízení na PřF MU
Složení komise
Povinné předměty zkoušky: Chemie životního prostředí, Analytická chemie životního prostředí, Toxikologie a analýza rizik.

zpět nahoru

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí