RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Cílové skupiny

1) Studenti VŠ (MU), jejichž studium je zaměřeno na problematiku životního prostředí. Primárně se jedná o studenty oborů Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie v bakalářském a navazujícím magisterském stupni. Část aktivit projektu využijí i postgraduální studenti těchto oborů. Kromě těchto však kurzy garantované Centrem navštěvují každý rok i studenti dalších oborů programu Biologie a Chemie PřF. Předpokládáme, že zavedením mezioborově pojaté výuky v oblastech udržitelného rozvoje tato účast naroste a zájem bude i z jiných fakult MU. V dosavadní koncepci environmentální výuky na PřF směřovalo studium spíše do vědecko-výzkumného prostředí. Studenti potřebují výuku více orientovanou na požadavky praxe a posílenou o rozvoj přenositelných kompetencí. Byla dosud málo rozvíjena mezioborovost a chyběl akcent na oblast udržitelného rozvoje a souvisejících disciplín.

2) Akademičtí pracovníci v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU (profesoři, docenti, odborní asistenti, lektoři) - členové realizačního týmu. Ačkoliv u nich existují rozsáhlé odborné a vědecké zkušenosti, potřebují doplnit odbornost související s aplikovanou praxí a tématy udržitelného rozvoje. Dále je potřeba rozvinout jejich manažerské, organizační, pedagogické a jazykové dovednosti.

3) Studenti středních škol představují potenciální budoucí studenty environmentálně zaměřeného VŠ studia. Je u nich potřeba zvýšit motivaci k VŠ studiu obecně a zájem o problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Toho lze dosáhnout jejich zvýšenou informovaností o této problematice a propagací takto zaměřeného VŠ studia.

Podmínkou účasti na projektových aktivitách jako člena cílové skupiny je občanství ČR a studium či pracovní poměr na pracovišti v rámci České republiky mimo území Hlavního města Prahy.

Předchozí zkušenosti řešitelského pracoviště s cílovými skupinami:

Studenti VŠ: Centrum garantovalo environmentálně zaměřenou výuku již počátkem 90. let a v současnosti garantuje výuku dvou environmentálně zaměřených oborů – Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí a to na všech stupních studia (Bc, Mgr, PhD), do jejichž studia bylo například v roce 2009/2010 přihlášeno celkem 122 studentů. Pedagogové centra mají velmi rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou, neboť výchova a vzdělávání studentů je trvale hlavní náplň a povinnost jejich práce vedle dalších aktivit jako je věda a výzkum. Denní kontakt se studenty, přednášení kurzů, vedení a organizace cvičení, vedení a konzultace bakalářských a diplomových prací a týmová práce se studenty na projektech vědy a výzkumu jsou základní pracovní náplní těchto pracovníků. O kvalitě práce pedagogů centra s cílovou skupinou nejlépe vypovídá dobré uplatnění absolventů na trhu práce. Dosud byli dobře uplatnitelní ve výzkumných institucích, na vysokých školách, v soukromých firmách, ve státní sféře i ve velkých průmyslových podnicích. Díky měnící se struktuře a požadavkům trhu práce, je do budoucna potřeba dát při výuce důraz na spolupráci s aplikovanou praxí a doplnit do výuky mezioborová témata související s trvale udržitelným rozvojem.

Pedagogičtí pracovníci VŠ: S jejich rozvojem má centrum bohaté zkušenosti. V rámci zvyšování kvality výuky, ale i vědecké přípravy studentů, se pracovníci centra neustále vzdělávají a zejména aktivně působí ve špičkovém výzkumu. To se pak odráží ve vysoké kvalitě bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Studenti středních škol: V centru jsou opakovaně realizovány práce SOČ a na středních školách jsou získáváni budoucí zájemci o studium.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION