RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU


Výukový portál


Cílem projektu je, aby výuka PřF MU zaměřená na problematiku životního prostředí umožnila absolventům a absolventkám lepší přípravu na potřeby trhu práce a systematicky je vzdělala v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Inovace výuky zvýší u budoucích absolventů a absolventek flexibilitu, uplatnitelnost a konkurenceschopnost. Absolventi kvalitně vzdělaní v problematice životního prostředí budou přínosem společnosti usilující o trvalou udržitelnost rozvoje a ochranu životního prostředí.

Pro dosažení těchto cílů probíhají v rámci projektu tyto aktivity:

  • u stávajících přednášek a cvičení (25 kurzů) je modernizován obsah i forma výuky; sylaby předmětů jsou doplňovány o dosud chybějící témata potřebná v budoucí praxi absolventů; do výuky jsou zapojovány moderní výukové metody: interaktivní semináře, e-learning apod.
  • výuka je rozšiřována o 12 nových kurzů, které doplňují chybějící mezioborová a prakticky orientovaná environmentální témata (například udržitelný rozvoj, environmentální management, politika a legislativa, LCA, odpadové hospodářství, sanační technologie, hodnocení environmentálních dat apod.)
  • do výuky jsou začleňovány semináře s odborníky z praxe, exkurze a stáže
  • do výuky je také zapojen kurz zaměřený na rozvoj přenositelných kompetencí studentů (soft-skills, práce s informacemi , komunikace, prezentace apod.)
  • výuka praktických cvičení je inovována také pomocí zakoupeného softwaru a přístrojů
  • je budován webový portál, který umožní studentům dobrou orientaci v environmentální výuce na PřF MU, bude nabízet možnosti stáží a exkurzí apod.
  • vyučující inovovaných a nových kurzů zvyšují svoji kvalitu navštěvováním jazykových a manažerských kurzů, stážemi v aplikované praxi a v zahraničí

Inovací výuky bude zvýšena kvalita více než 1000 studentů PřF MU. Některé z kurzů jsou využitelné i studenty dalších fakult MU. Součástí projektu také intenzivní propagace studia environmentálně zaměřené výuky mezi studenty středních škol formou dnů otevřených dveří a dalších akcí. V rámci projektu jsou prováděny průzkumy trhu práce, kvality absolventů a požadavků zaměstnavatelů, které pomáhají identifikovat potřebné změny ve výuce.

Aktivity projektu jsou realizovány v úzké spolupráci s 8 partnery projektu a dalšími odborníky z praxe (státní sféra, vědecko-výzkumné instituce, firmy, podniky, nevládní organizace), s nimiž vyučující Centra pro výzkum toxických látek v prostředí vytváří živou platformu pro environmentální výuku. To zaručuje, že výuka tematicky odpovídá požadavkům aplikované praxe, zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce a usnadňuje jejich přechod do praxe.

 

 

Aktutality
Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí