RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředí

Student: Ondřej Audy

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie životního prostředí


Diplomová práce shrnuje současné poznatky o bromovaných zpomalovačích hoření, jejich vlastnostech, aplikacích, chování v prostředí a efektech na živé organismy. V praktické části potom popisuje postup vývoje analytických metod pro stanovení bromovaných látek (se zaměřením na polybromované difenylethery) v environmentálních vzorcích. Optimalizovaná metoda je dále použita pro stanovení bromovaných zpomalovačů hoření ve vzorcích říčních sedimentů z povodí řeky Moravy. Sediment byl odebírán z pěti vzorkovacích lokalit po dobu jednoho roku s frekvencí čtyř týdnů, takže mohly být hodnoceny nejen hladiny bromovaných látek v sedimentech, ale i jejich prostorová a časová variabilita. Polybromované difenylethery byly detekovány ve všech vzorcích, jejich suma se pohybovala mezi 12 a 29 236 pg/g sušiny. Dominantním kongenerem byl v sedimentech BDE–209. Zatímco koncentrace PBDE vykazovaly velkou prostorovou variabilitu, jejich koncentrace i kongenerové profily na jednotlivých lokalitách nevykazovaly významnou sezónní variabilitu. Kromě rozsáhlé studie sedimentů byla v této práci zaměřena pozornost také na koncentrace bromovaných zpomalovačů hoření ve volném ovzduší. Byla provedena tříměsíční kalibrační studie, zaměřená na srovnání účinnosti aktivních a pasivních vzorkovacích metod pro odběry vzorků ovzduší určených pro analýzu bromovaných látek.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí