RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Larvy pakomárů rodu Chironomus jako bioindikátory znečištění vodního prostředí

Student: Zuzana Ruferová

Školitel: 

Rok: 2008

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Při relevantním posouzení ekologického stavu tekoucích vod nelze pominout toxicitu sedimentu. V odborné literatuře panuje stále živá diskuze jakými metodami a na jaké úrovni biologické komplexnosti toxicitu vyhodnocovat. Jedním za zajímavých jevů mohou být morfologické deformace zástupců makrozoobentosu, které jsou samy navrhovány jako možný nástroj biomonitoringu. Dosud byly intenzivně studovány u pakomárů. Přesto, že v terénu byly pozorovány časté korelace s koncentrací kovů a organochlorových pesticidů, četné snahy navodit deformace v laboratorních podmínkách skončily neúspěšně. V této diplomové práci byly vyhodnoceny frekvence deformací ústního ústrojí u larev pakomárů rodu Chironomus na osmi lokalitách s různým typem a mírou znečištění. Byly hledány korelace s ostatními markery toxického stresu (mortalita v kontaktním testu, intenzita detoxikačních procesů) a s koncentracemi vybraných polutantů. Kromě toho byla provedena série kontaktních laboratorních testů (akutní, subchronický a celoživotní) s modelovými látkami (kadmiem, fenantrenem a 2,4-dichlorfenolem). V těchto laboratorních testech byly hodnoceny stejné parametry jako v terénních studiích. Korelace prováděné na celém souboru žádný významný vztah mezi deformacemi a ostatními parametry nezaznamenaly. Srovnání lokalit na stejné řece nicméně hypotézu o souvislosti deformací a toxického stresu podporuje. V laboratorních experimentech se deformace navodit nepodařilo, s výjimkou případu, kdy byl design testu uzpůsoben pro vyšší realističnost přidáním krmiva před spikováním substrátu. Zdá se, že výsledky získané různými přístupy použitými v této studii neposkytují vždy shodné informace o studovaných lokalitách. Deformace ústního ústrojí mohou být v některých případech využity jako doplňkový nástroj bioindikace toxického znečištění.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí