RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vlastnosti, výskyt a stanovení polycyklických aromatických heterocyklů ve volném ovzduší

Student: Marie Tučková

Školitel: 

Rok: 2005

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Předmětem diplomové práce bylo zvládnutí metody experimentálního sledování změn obsahu polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů (PANH) a analogických polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v půdě vystavené kontaktu s okolním ovzduším a půdě izolované od okolního ovzduší. Změny obsahu zvoleného souboru PANH a PAH v půdě byly sledovány během otevřeného a uzavřeného laboratorního experimentu v časovém rozmezí 0 - 84 dní a při různém pH (4,5; 5,5; 6,5) reálné a sterilizované půdy. Naměřené průběhy změny koncentrace PANH a PAH v půdě, vystavené kontaktu s ovzduším, indikují možnost dosažení rovnovážného stavu v systému půda-atmosféra. Analogické průběhy změny koncentrace PAH v půdě vykazovaly také výsledky experimentů provedených ve venkovním prostředí, popsané v pracích jiných autorů. Nárůst koncentrace PANH a PAH transportem analytů z plynné fáze do půdy v průběhu experimentu je pravděpodobně potlačován procesy snižujícími jejich výslednou koncentraci, což je patrné především v závěru experimentu. V případě uzavřeného experimentu, kdy byla půda izolována od kontaktu s atmosférou, byl zjištěn významný pokles koncentrace, který byl vyvolán především biodegradací a stárnutím („aging“) PANH a PAH v půdě. Byl nalezen vliv sterilizace a pH půdy na změnu koncentrace a sorpci PANH v půdě.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí