RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Dekontaminační a sanační technologie v životním prostředí

Student: Miroslava Soukupová

Školitel: 

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Tato práce se zabývá možností využití bioremediačních metod pro dekontaminaci půd. Jedná se o metody, které využívají k očištění kontaminovaných půd živých mikroorganismů a lze je použít u půd kontaminovaných anorganickými i organickými polutanty. Cílem této práce bylo uspořádat poznatky získané v této oblasti do stručného přehledu. Na bioremediace lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu, proto je zde zařazena část, která člení bioremediace podle aplikovaných metod i část, která se zabývá možností jejich použití při kontaminaci jednotlivými látkami. PCBs jako příklad hojně se vyskytujících látek byly rozebrány detailněji. Snahou bylo prokázat, že bioremediační metody ve své šíři jsou velmi nadějnou a užitečnou oblastí, kterou stojí za to se hlouběji zabývat.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí