RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Sníh jako médium pro akumulaci perzistentních organických polutantů - sledování kontaminace sněhu v průmyslových a pozaďových lokalitách a jejích změn

Student: Linda Landlová

Školitel: 

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Distribuci persistentních organických polutantů ovlivňuje zvláště jejich těkavost a okolní teplota. POP migrují sérií relativně malých skoků. Zimní sněhová pokrývka slouží jako významný rezervoár POP, které mohou být během sezónního tání uvolněny do životního prostředí nebo zahrnuty do hlubších vrstev hrubozrnného sněhu a ledu.V oblastech vysokých zeměpisných šířek a nadmořských výšek je sníh významnou formou srážek. Sníh efektivně vymývá plynné a na částečkách vázané polutanty. Při O stupních Celsia vymývá sníh lépe páry větších nepolárních molekul než déšť. Mnoho postdepozičních procesů (těkání, tání, fotochemické transformace atd.) hraje důležitou roli ve změně kvalitativních i kvantitativních obsahů POP ve sněhu. Koncentrace POP nalezené v čerstvě napadlém sněhu prudce klesají v průběhu jeho stárnutí. Povrchová plocha sněhu je důležitý parametr pro kvantifikaci výměny látek s atmosférou. Zmenšení plochy povrchu způsobuje desorpci kontaminantů do intersticiálních pórů a nakonec do atmosféry. Klíčové procesy ovlivňující osud látek uvnitř sněhu jsou difúze a advekce. Fotochemické reakce probíhající ve sněhu vedou k tvorbě oxidů dusíku z dusičnanů.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí