RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studium fyzikálních a chemických dějů (sorpce, migrace, těkání, fotochemické transformace) na rozhraní tuhá matrice (půda, sníh, vegetace) - atmosféra

Student: Ivana Hovorková

Školitel: 

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Perzistentné organické polutanty (POP) sú skupinou zlúenín, ktoré podliehajú diakovému transportu a depozícii. Globálny rozsah POP zneistenia sa stal dôležitým až s ich detekciou na miestach ako je Arktída, kde nikdy predtým neboli vyrábané ani používané, na hladinách škodlivých pre živú prírodu aj pre loveka. V mojej práci som sa zamerala na tieto látky. Popísala som ich charakteristické vlastnosti, distribúciu v prostredí, deje na rozhraní tuhá matrica a atmosféra a transport ekosystémom. Zmienila som sa o niektorých terénnych a laboratórnych experimentoch.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí