RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vliv enviromentálních organických polutantů na nitrifikaci v půdě

Student: Eva Knižátková

Školitel: 

Rok: 2007

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Nitrifikace je jedním z významných procesů koloběhu dusíku v přírodě, při němž je amoniak převáděn na dusitan a poté na dusičnan specializovanými mikroorganizmy. Bylo zjištěno, že se jedná o proces velmi citlivý k působení toxických látek, včetně látek znečišťujících životní prostředí, jako jsou například perzistentní organické polutanty. Z tohoto důvodu je možné využití nitrifikace jako parametru při hodnocení znečištění půd. Cílem této literární rešerše je podat přehled současných znalostí o nitrifikaci a vlivu látek na tento proces, se zvláštním důrazem na perzistentní organické polutanty.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí