RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Speciace cínu ve vzorcích životního prostředí

Student: Veronika Pešková

Školitel: 

Rok: 2008

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Organocíničité sloučeniny jsou sloučeniny obsahující kovalentní vazbu uhlík – cín. Do prostředí se dostávají z antropologických zdrojů a přirozeně se v něm nevyskytují. Používají se jako pesticidy, průmyslová hnojiva, prostředky na ochranu dřeva, jako antivegetativní nátěrová barva, stabilizátory polyvinylchloridu (PVC) a polyuretanových pěn a jako katalyzátory esterifikací. Z jejich použití vyplývá i možnost jejich uvolnění do životního prostředí, které může mít vzhledem k neurotoxicitě, imunotoxicitě a mutagenitě některých organocíničitých sloučenin nevratné následky. Preferovanou separační technikou pro stanovení organocíničitých sloučenin je plynová chromatografie (GC). Nejprve je nutné organocíničité sloučeniny ze vzorků extrahovat vhodnými činidly a následně je derivatizací převést na těkavou formu. Po separaci těkavých forem analytů je nutno sloučeniny detekovat. V této práci bylo použito hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem jako prvkově specifickým detektorem.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí