RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Identifikace a stanovení obsahu steroidních látek v environmentálních matricích

Student: Eliška Čechová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


V posledních 50 letech došlo k výraznému vzrůstu používání estrogenů v medicíně (antikoncepce, řízení menopauzy a postmenopauzálních syndromů, léčba prostaty a rakoviny) a v chovu hospodářských zvířat (rychlejší růst dobytka). Estrogeny se dostávají do vod prostřednictvím výtoku z čističek odpadních vod, kde nejsou zcela odstraněny. Důsledky přítomnosti těchto látek v prostředí nejsou známy, uvádí se feminizace ryb a jiné negativní dopady. Proto je důležité mít informace o obsahu těchto látek v jednotlivých složkách prostředí. Cílem této práce je vypracování literární rešerše o problematice stanovení estrogenů pomocí HPLC-MS-MS v různých environmentálních matricích, sledování obsahu těchto látek v České republice. V experimentální části byla provedena série měření s cílem optimalizovat metodu tak, aby byla použitelná pro analýzu reálných vzorků s nízkými hladinami těchto sloučenin.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí