RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Alkylfenoly v environmentálních matricích

Student: Marta Seifertová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Bakalářská práce obsahuje informace o výskytu alkylfenolů v životním prostředí. Je zaměřena především na zdroje, chování a analytické stanovení alkylfenolů v matricích jako je voda, půda, sediment a vzduch. Přičemž metody stanovení zaujímají podstatnou část této práce. Průmyslově nejpoužívanějším a tedy v životním prostředí nejrozšířenějším je 4-nonylfenol, 4-oktylfenol a 4-terc-oktylfenol. Významným zdrojem těchto alkylfenolů jsou průmyslové odpadní vody, které obsahují tenzidy, mycí, čistící a dezinfekční prostředky apod. Podstata toxicity alkylfenolů spočívá v jejich akumulaci do živých organismů a následném narušování endokrinního systému tak, že napodobují přírodní hormony. Pro stanovení alkylfenolů se využívají především chromatografické metody a hmotnostní spektrometrie. V závislosti na matrici se používá vhodný typ chromatografie, pro vzorky vod se využívá převážně HPLC-MS, pro vzorky půd, vzduchu a sedimentů se více uplatňuje GC-MS. Vhodné parametry HPLC (složení mobilní fáze, teplota) pro stanovení alkylfenolů byly zjištěny experimentálně.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí