RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Diagnostické poměry polykondenzovaných aromatických uhlovodíků zjištěné na vzorcích z pasivního vzorkování ovzduší

Student: Kateřina Hošková

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Předmětem experimentální části této bakalářské práce je výpočet a porovnání diagnostických poměrů polycyklických aromatických uhlovodíků vypočítaných z koncentrací ve vzorcích odebraných na pasivních vzorkovačích vzduchu. K tomuto účelu jsou použita data získaná během pilotní studie MONET-Afrika, která probíhala pod koordinací Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity na území 15 zemí v Africe v roce 2008. Získané poměry jsou mezi sebou porovnány pro jednotlivé lokality, dále jsou srovnány i s trajektoriemi vzdušných mas charakterizujícímí převládající vzdušné proudění pro tyto lokality. Z těchto porovnání jsou vyvozeny závěry o schopnosti diagnostických poměrů rozlišit od sebe lokality, které jsou ovlivněny různými typy zdrojů znečištění. Součástí práce je i teoretické část, ve které je zpracována literární rešerše o polycyklických aromatických uhlovodících a o principech, použití a nepřesnostech diagnostických poměrů.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí