RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Fotochemie ropných látek - produkty a důsledky ropných havárií

Student: Šárka Urcová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Bakalářská práce popisuje ropu jako složitou směs látek, jejíž rozsáhlá těžba a široké průmyslové využití mají masivní dopady na životní prostředí. Stručně uvádí zdroje kontaminace prostředí ropou a její environmentální důsledky, včetně efektů na biologické systémy. Práce dále shrnuje analytické postupy pro stanovení ropných látek a produktů jejich degradace v půdním a vodním prostředí. V závěru se zabývá osudem ropných látek v životním prostředí, jejich transportem mezi složkami i degradačními cestami. Informace shrnuté v bakalářské práci jsou východiskem jak pro zavedení analytických metod pro stanovení kontaminace prostředí ropnými látkami, tak pro laboratorní studie zaměřené na studium mechanismů degradace těchto látek v jednotlivých složkách prostředí.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí