RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Biosenzory pro detekci genotoxických látek

Student: Anežka Nečasová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Jiné obory


Bakalářská práce je zaměřena na UV filtr EHMC, který patří mezi nejvíce používané látky v ochranných prostředcích eliminující průnik škodlivého UV záření do stratum corneum. Cílem bakalářské práce bylo srovnání výsledků testů toxicity, které se objevují v odborné literatuře. Dále pak provedení SOS Chromotestu na látce EHMC a srovnání různých odpovědí dvou izomerů trans EHMC a cis EHMC na přítomnost. K izomerizaci trans EHMC na cis EHMC dochází při působení UV záření. Ve formě cis je ale tato látka nestabilní a velmi snadno přechází zpět do formy trans. SOS Chromotest nebyl doposud pro zjištění genotoxicity na této látce proveden. Látka EHMC v SOS Chromotestu nevykázala významnou genotoxicitu ani u jednoho z izomerů. Indukční faktor v obou vzorcích látky nepřesáhl 1,5. Maximální hodnota indukčního faktoru vzorku trans EHMC byla IF MAXtrans = 1,31 a vzorku cis EHMC byla IF MAXcis = 1,24. Tyto hodnoty jsou zároveň platné pro maximální aplikovanou dávku 530 ng/ml. U maximálních dávek aplikovaných v testech (do 353 ng/ml) byly pozorovány inhibiční efekty trans EHMC 4,35 % a v případě cis EHMC 18,63 %. Lze tedy konstatovat, že nedošlo k projevům významné cytotoxicity. SOS Chromotest byl proveden v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX). Literatura uvádí různé výsledky a odpovědi v testech na toxicitu této látky. U některých testů byla odpověď negativní, u jiných pozitivní. Je tedy třeba se věnovat této látce nadále, aby bylo možno stanovit korektní výsledky jednotlivých typů toxicity.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí