RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Aplikace rozptylového modelu na oblast Liberecka

Student: Dagmar Janíčková

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


PAHs ( polycyklické aromatické uhlovodíky) vznikají jak z přírodních tak antropogenních zdrojů, jsou tedy všudypřítomné. Díky jejich lipofilně a relativně vysoké stabilitě vůči rozkladu, setrvávají dlouhou dobu v prostředí. Je tedy nutná důsledná kontrola antropogenních zdrojů, zda nepřekračují povolené emisní limity. Tato bakalářská práce se z větší části zabývá zmapováním koncentrace v okolí města Liberec v roce 2006, také je zde uvedena teorie týkající se PAHs a jejich účinků na lidský organismus a přehled matematických modelů pro zpracování získaných koncentrací, zejména model SYMOS‘97. Do celkového příspěvku znečištění byly brány v potaz všechny kategorie REZZO zdrojů. Úprava koncentrací poskytnutých z ČHMÚ je podrobně popsána v kapitole č.3. Po zpracování koncentrací v matematickém modelu byly, díky programu GIS, získány mapky, na kterých je díky vhodně zvolené stupnici dobře vidět rozdílné znečistění v okolí i centru města Liberec. Ze získaných map je zřejmé lokální překročení uzákoněných limitů pro B(a)P.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí