RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologické biotesty - cvičení

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEkotoxikologické biotesty - cvičení

Ekotoxikologické biotesty - cvičení

Kód v is.muni: Bi5620c | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 0/0/2
Kredity: 2 kr.  | Ukončení: z

Vyučující:

Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • Uspořádat, naplánovat a realizovat standardní ekotoxikologické hodnocení nebezpečnosti různých typů materiálů (chemických látek, odpadů, kontaminovaných matric životního prostředí)
  • Sestavit baterii biotestů dle cílů daného hodnocení
  • Navrhnout optimální uspořádání biotestu pro minimalizaci nákladů a počtu nezbytných modelových organismů a maximalizaci získaných informací
  • Prakticky provést biotesty s modelovými organismy na různých trofických úrovních (testy s producenty, konzumenty a destruenty) dle normovaných postupů požadovaných legislativou
  • Posoudit validitu a reprezentativnost dat získaných z ekotoxikologických biotestů
  • Predikovat toxicitu různých materiálů/látek na základě výsledků ekotoxikologických biotestů
  • Zhodnotit limitace testů při extrapolaci výsledků na jiné druhy
  • Diskutovat praktické aspekty ekotoxikologických biotestů
  • Analyzovat, interpretovat a kriticky posuzovat výsledky biotestů také od jiných organizací
  • Vypracovat standardní zprávu z ekotoxikologického hodnocení (uspořádání, průběhu a výsledků testu) v souladu s požadavky legislativy a norem

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí