RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologické biotesty

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEkotoxikologické biotesty

Ekotoxikologické biotesty

Kód v is.muni: Bi5620 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.


Hlavním cílem kurzu je získání přehledu a hlubších odborných znalostí a kompetencí v problematice ekotoxikologického hodnocení nebezpečnosti různých typů materiálů a chemických látek
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

 • objasnit legislativní rámec ekotoxikologických biotestů, přístupy k testování chemických látek a nebezpečných materiálů v ČR i EU
 • orientovat a vyznat se v normách, jejich struktuře a systému standardizovaných ekotoxikologických testů
 • diskutovat využitelnost standardních a alternativních metod pro praxi
 • vybrat nejvhodnější přístupy a modelové organismy pro ekotoxikologické zhodnocení rizikovosti testovaných materiálů
 • navrhnout optimální test či baterii testů dle požadavků dané studie
 • sestavit design jedno i více faktorových testů ekotoxicity
 • zhodnotit limitace a výhody testů toxicity a genotoxicity s mikroorganismy
 • charakterizovat nejčastěji požadované baterie testů, testy se zástupci autotrofních organismů (producentů) i konzumentů
 • porovnat biotesty pro hodnocení toxicity pevných matric z životního prostředí
 • popsat možnosti pro hodnocení toxicity pro vyšší živočichy v terestrickém i akvatickém prostředí
 • obhájit využitelnost a potřebu in vitro a in vivo biotestů pro hodnocení ekotoxicity a zohlednit jejich vypovídací schopnost
 • posoudit potenciální vliv dalších faktorů na výsledky testů
 • stanovit a odvodit základní parametry charakterizující toxicitu z výsledků testu toxicity
 • kombinovat výsledky chemických analýz s výsledky ekotoxikologických testů pro účely hodnocení rizik kontaminovaných složek prostředí
 • integrovat výsledky z různých typů biotestů pro účely hodnocení rizik
 • detailně analyzovat a kriticky interpretovat výsledky biotestů v širších souvislostech

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí