RECETOX EDUCATION | Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU



Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty

Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty

Kód v is.muni: C8610 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen - Popsat účel a principy soustavného sledování výskytu chemických látek antropogenního původu v prostředí. - Diskutovat rozdíly mezi různými skupinami environmentálních polutantů. - Pro jednotlivé skupiny polutantů zvolit nejvhodnější analytické metody. - Rozlišit specifické vzorkovací metody pro těkavé, netěkavé, polární a nepolární látky v ovzduší, ve vodě, sedimentu, půdě a biotě. P - Podat přehled o analytických technikách pro přípravu vzorků, jejich čištění a frakcionaci. - Srovnat separační a identifikační metody a možnosti jejich aplikace pro stanovení různých chemických látek ve vzorcích životního prostředí. - Ilustrovat jejich specificitu na hlavních skupinách environmentálních polutantů. - Představit systém zajištění kvality a kontroly kvality. - Porozumět celkové koncepci chemické analýzy životního prostředí. - Charakterizovat její specifické problémy. - Interpretovat výsledky analýz environmentálních vzorků.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí