RECETOX EDUCATION | Moderní metody analýzy organických polutantů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUModerní metody analýzy organických polutantů

Moderní metody analýzy organických polutantů

Kód v is.muni: C6860 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (příf plus uk plus > 4)  | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k

Vyučující:

Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • dále rozvinout koncept chemické analýzy vzorků životního prostředí.
  • aplikovat vědomosti z environmentální chemie a toxikologie pro úspěšné plánování analytických experimentů.
  • shrnout poznatky o chování polutantů v přírodních matricích a jejich distribuci mezi jednotlivé fáze.
  • připomenout transportní procesy na površích a mezi fázemi. - rozlišit pojmy přítomnost, dostupnost a aktivita chemických látek v přírodních matricích.
  • analyzovat různé potřeby a důvody pro environmentální analýzy. - přiřadit k jednotlivým zadáním nejvhodnější vzorkovací, extrakční, separační a identifikační metody.
  • rozebrat pojem „moderní“ nebo „pokročilé“ metody ve smyslu nových přístupů, nových technik, nových polutantů a interdisciplinárních návazností.
  • srovnat skupiny „nových“ polutantů (bromované zpomalovače hoření, perfluorované látky, chlorované parafíny, léčiva) s historickými polutanty (polychlorované dioxiny a furany) a upozornit na analytické komplikace.
  • využít možnosti nových vzorkovacích (pasivní), extrakčních (zrychlená extrakce, extrakce kapalinou v superkritickém stavu), separační a identifikační metody (kombinace vysokoúčinné separace s novými technikami hmotnostní spektroskopie) ke splnění nových požadavků.
- aplikovat poznatky z jiných oborů, propojit s bioanalytickými či toxikologickými metodami.

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí