RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Klíčová aktivita 3: Platforma pro environmentální VŠ výuku a její propagace

Klíčová aktivita 1  |  Klíčová aktivita 2 |  Klíčová aktivita 3 |  Klíčová aktivita 4

V rámci této aktivity vzniká platforma pro VŠ výuku zaměřenou na problematiku ŽP tvořená pedagogy Centra a zástupci partnerů, případně dalšími odborníky z oblastí, nepokrytých partnery projektu. Cílem platformy je podporovat inovaci environmentální výuky PřF MU tak, aby její absolventi byli lépe připraveni do praxe a reprezentovali experty na udržitelný rozvoj a související oblasti. Členové platformy se během projektu sejdou na 4 dvoudenních workshopech, kde budou diskutovat obsah i formy výuky a vytvářet podněty k její inovaci pro dosažení uvedeného cíle. První workshop se odehrál na začátku projektu, další workshopy proběhnou vždy po proběhlém školním roce a budou jim předcházet průzkumy mezi absolventy, zaměstnavateli a studenty, z nichž budou účastníci také vycházet při návrhu další modifikace výuky.

Je vytvářen výukový portálwebový portál pro environmentální výuku na PřF MU s atraktivní, dynamickou, interaktivní a pravidelně aktualizovanou podobou. Je prováděna propagace inovovaných a nových kurzů, pořádaných seminářů a exkurzí mezi studenty MU prostřednictvím letáků, plakátů, e-mailů, univerzitních novin a webového portálu. Intenzivní propagace je zahájena také na středních školách s cílem motivovat pro studium talentované žáky zajímající se o problematiku ŽP, případně tento zájem probouzet. Součástí každoroční propagační kampaně (přednášky, letáky, brožury) je i den otevřených dveří. Také část nového webu chce oslovovat žáky SŠ (zajímavosti, informace o studiu, seznam vypsaných témat SOČ).

Výstupy aktivity:

Hlavním výstupem bude platforma pedagogů RECETOX a partnerů, která bude zasahovat do environmentální výuky na PřF MU tak, aby se zvýšila uplatnitelnost studentů, kvalita jejich vzdělání i jejich přínos pro společnost. Vysokou relevanci podnětů k výuce zaručuje to, že budou zastoupeny různé typy institucí (státní sféra, vědecko-výzkumné instituce, firmy, podniky, nevládní organizace) a různé obory (odpadové hospodářství, environmentální poradenství, sanační technologie, monitoring ŽP, hodnocení rizik, legislativa ŽP).

Výstupem aktivity budou také informace (požadavky praxe, poptávka trhu práce, kvalita a uplatnitelnost absolventů, kvalita inovovaných a nových kurzů) získané průzkumy mezi studenty, absolventy a zaměstnavateli - zpětná vazba, která zaručí, že inovace skutečně směřuje ke splnění definovaných cílů projektu, že nová výuka má nejen vysokou odbornou kvalitu a zároveň co nejlépe připravuje studenty na přechod do praxe.

Od začátku projektu bude vytvořen a rozšiřován webový portál, který bude obsahovat potřebné informace o studiu Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí, všechny výukové materiály k inovovaným a novým kurzům, představení pedagogů a zapojených externích odborníků, databázi nabízených stáží, harmonogram a anotace exkurzí a další sekce (odkazy, diskuse, zajímavosti). Webový portál bude současně prezentovat celý projekt veřejnosti.

Intenzivní propagace všech nových výukových aktivit zajistí informovanost studentů MU a podpoří jejich zájem o environmentálně orientovanou výuku. Předpokládáme také propagací oslovit cca 300 studentů středních škol ročně, což u nich zvýší motivaci k VŠ studiu obecně a zájem o problematiku ŽP a udržitelného rozvoje a zajistí potenciál budoucích studentů.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION